สคส. ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาใน การพิจารณาคำร้องเรียน

หลังจากที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้มีการประกาศระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องเรียน

โดยที่คำร้องเรียนภายใต้ระเบียบฯ นี้ หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการแจ้งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการดำเนินงานได้ดังแผ่นภาพนี้

ผู้เขียน:
ปัญญ์สุรี กาญจนพงศ์, Lead – Legal Technology Counselor
อภิษฐา บัวเจริญ, Legal Technology Counselor
ภณ พงศ์สำราญกุล, Legal Technology Counselor