PDPA คืออะไร และส่งผลกระทบต่อองค์กรของท่านอย่างไร ?

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (”PDPA”) เป็นกฎหมายใหม่ที่มุ่งวางหลักเกณฑ์การสร้างมาตรฐานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยครอบคลุมทุกรูปแบบของการประมวลผล ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ไปจนถึงการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และหลังจากได้มีการประกาศใช้ PDPA เป็นระยะเวลา 2 ปี PDPA จะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ในวันที่ 1 มิ.ย. พ.ศ. 2565 โดยจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม PDPA ยังคงคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรต่างๆ  และมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลและประโยชน์ขององค์กรต่างๆ โดยไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์มากจนเกินควร และมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองและควบคุมให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีขึ้น 

PDPA

เกี่ยวกับ เอเทนติค คอนซัลติ้ง

A True ‘Regtech’ Expert

ทำไมถึงต้องเลือก ‘เอเทนติค คอนซัลติ้ง’?

เราในฐานะบริษัทที่ปรึกษา RegTech ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ เราจึงเข้าใจความต้องการและเห็นถึงอุปสรรคขององค์กรในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีปริมาณมากและซับซ้อน ดังนั้น ’เอเทนติค คอนซัลติ้ง’ จึงมุ่งให้บริการคำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่ลดระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรต่างๆ อยู่ในระดับสูงสุด

ค่านิยมองค์กร

เอเทนติค คอนซัลติ้ง มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยค่านิยมต่อไปนี้

T – Trust

โปร่งใสและซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของการทำงาน

R – Resilience

ยืดหยุ่นและสามารถปรับการให้บริการให้เหมาะสมแก่ลักษณะองค์กรของลูกค้า

U – Utility

แก้ไขปัญหาได้ตรงตามลักษณะ ให้บริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของลูกค้า

E – Education

ใส่ใจการพัฒนาศักยภาพ มุ่งพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ

ความชำนาญของเรา

ประสบการณ์ และความรู้ของ เอเทนติค คอนซัลติ้ง จะสามารถช่วยองค์กรของคุณได้ เราให้บริการด้วยความชำนาญในด้านดังต่อไปนี้

บันทึกรายการกิจกรรมประจำผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA)

บริการจัดทำ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และแผนภาพการไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ภายในองค์กร

เอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย PDPA

บริการจัดทำและตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ไม่ว่าจะเป็น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ประกาศความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ  

วิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมาย

บริการวิเคราะห์ช่องว่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA โดยละเอียด เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย PDPA

บริการให้คำปรึกษาในฐานะ DPO

บริการให้ความปรึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการขององค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตาม PDPA ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารล่าสุด และมุมมอง

เอเทนติค คอนซัลติ้ง มีความเคลื่อนไหวในชุมชนกฏหมายอย่างต่อเนื่อง อ่านข่าวสารล่าสุด รวมถึง ข่าวกิจกรรมและมุมมองต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญผู้มากประสบการณ์

เอเทนติค คอนซัลติ้ง จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเทนติค คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล …

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีกำหนดบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน …

ก่อน PDPA มีผลบังคับใช้ องค์กรมีหน้าที่ใดหรือไม่ตามกฎหมาย

นับถอยหลังสู่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์กรส่วนหนึ่งในประเทศไทยได้ดำเนินเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง …

ดูข่าวสาร และมุมมองทั้งหมด ที่หน้า ข่าวสาร และมุมมอง

ติดต่อ เอเทนติค คอนซัลติ้ง

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของ เอเทนติค คอนซัลติ้ง ท่านสามารถติดต่อ เอเทนติค คอนซัลติ้ง เพื่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลแก่ทีมงานของ เอเทนติค คอนซัลติ้ง ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ทีมงานของของเราจะรีบติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด

ชื่อ(Required)
คุณรู้จัก เอเทนติค คอนซัลติ้ง ได้อย่างไร?