เอเทนติค คอนซัลติ้ง จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเทนติค คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล …

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีกำหนดบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน …