ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีกำหนดบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ จะถูกเลื่อนการบังคับใช้บางส่วนออกไปถึง 2 ครั้ง แต่ท้ายที่สุดผู้เกี่ยวข้องที่ติดตามและเฝ้ารอการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้เห็นการดำเนินการและท่าทีที่ชัดเจนจากภาครัฐ ผ่านการออกประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 10 ท่านที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในฐานะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ หน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและออกกฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ของทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้บทกฎหมายดังกล่าว

สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน่าจะมีผลบังคับใช้ตามกำหนด โดยไม่มีการเลื่อนออกไปอีก ทั้งนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจออกกฎหมายลำดับรอง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอธิบายรายละเอียดและแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น หากองค์กรใดยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเหลือระยะเวลาในการเตรียมตัวอีกเพียง 4 เดือนก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ดี หากท่านต้องการทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษาได้จากบทความของเรา เรื่อง “9 ขั้นตอนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 (PDPA)”  

นอกจากนี้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้เสมอผ่านช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์นี้

เขียนเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ปริยากร รุ่งเรือง, Legal Technology Counselor แปลโดย ธิติสุดา กตัญญุภาดา, Legal Technology Trainee