ก่อน PDPA มีผลบังคับใช้ องค์กรมีหน้าที่ใดหรือไม่ตามกฎหมาย

นับถอยหลังสู่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์กรส่วนหนึ่งในประเทศไทยได้ดำเนินเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง …